(กรณีขนาดผิด และความเสียหายของสินค้า) ความรับผิดชอบกรณีสินค้าหาย
ทางร้านจะดูแลให้ตามเงื่อนไขของไปรษณีย์
สินค้า EMS 2000.- หรือไม่เกินยอดสูงสุดของสินค้า